Detta är en bilaga till Mitt solcellsprojekt

Jag har ust fått besked om att min bidragsansökan är beviljad. Det kräver dock en del administration för att få ut pengarna.
Jag kommer undan för undan komplettera denna sida allteftersom jag avancerar med administrationen.

7.2 Länsstyrelsen

Man kan få ett statligt investeringsstöd till solceller.

Från och med 2015 är stödet 20% av installationskostnaderna.

Det är smart att lämna in ansökan redan innan man färdigställt sin solelanläggning eftersom behandlingstiden är mycket lång. (Minst ett år!)

När man får investeringsstödet måste man betala tillbaka eventuellt erhållet ROT-avdrag för solcellsanläggningen.

Uppgifter om uppföljning ska årligen under tre års tid lämnas till länsstyrelsen denna blankett.
Den första uppföljningen ska ske ett år från det tillfälle då solcellsanläggningen togs i drift, och ska därefter ske med ett års intervall.


Klicka på bilderna för att förstora dem.
Vi ansökte hos länsstyrelsen via Boverkets portal.
Man loggar in med elektroniskt Id.
En bit ner på sidan hittar Du "Ansökan om statligt stöd till solceller"
Läs instruktionerna och klicka på "Framåt".

2017-09-19 fick vi ett positivt besked från länsstyrelsen.

Om Du fått ROT-avdrag för Din solcellsanläggning är det nu dags att ansöka om att få betala tillbaka det.

Denna blankett måste skickas in i pappersform till skattekontoret.


Logga in på Boverkets portal igen och välj "Mina ärenden".
Välj "Beslut, ansökan om bidrag".
Välj "Ansökan om utbetalning".
Här ser Du hur min ansökan blev när jag fyllt i allt och signerat med E-leg.
Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt

Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. Stödet kan inte kombineras med skattereduktion (ROT). Här ska anges om sådant statligt eller kommunalt stöd sökts eller erhållits, samt vilket stöd det är som har sökts eller erhållits.

Om Du har ansökt om att få betala tillbaka ROT-avdraget så skriv det.

Uppgifter om påbörjande och slutförande

Stöd kan ges i mån av medel till projekt som påbörjas tidigast 1 juli 2009 och slutförs senast 31 december 2019.

Med påbörjande avses den dag då projekteringskontraktet upprättades, om dessa ingår i stödberättigade kostnader, eller den dag då solcellsmodulerna införskaffades för installationen. Med avslutande avses den dag då anläggningen ansluts till elnätet, d.v.s. det tillfälle då anläggningen tas i drift.

Projektbeskrivning

Uppgifter om effekten el och värme, beräknad årsproduktion av el och värme, typ av solcell och fabrikat kan hämtas från det företag som sköter projekteringen av anläggningen eller återförsäljaren av solcellssystemet. Solcellernas installerade toppeffekt anges som summan av modulernas sammanlagda toppeffekt.

Det går även bra att med relativt enkla antaganden själv beräkna ungefärligt utbyte, se t.ex. http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/ eller använda ett färdigt beräkningsprogram t.ex. www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Berakningsverktyg/.

Om ansökan gäller ett solel-/solvärmesystem så tänk på att även fylla i uppgifter om systemets värmeeffekt och värmeproduktion.

Med solel-/solvärmehybridsystem menas ett integrerat system som producerar både el och värme från samma modul. Detta motsvaras inte av att sätta upp en kombination av solcellsmoduler och solvärmemoduler bredvid varandra.

Det är ett krav att anläggningen ska vara nätansluten. Observera att du är skyldig att kontakta ditt elnätsföretag innan solcellsanläggningen ansluts till elnätet.

Du ska även ange om någon av den producerade elen vid något tillfälle kommer att matas ut till externt elnät. Observera att en del elmätare inte klarar av att skilja på strömmens riktning och att det därför kan vara nödvändigt att t.ex. programmera om eller byta elmätare för att kunna få ersättning för den producerade elen.

Om anläggningen består av flera delsystem kan man under placering välja flera alternativ. Solcellsmodulerna är integrerade i byggnaden om de ersätter ordinarie byggmaterial i byggnaden eller utför en funktion som t.ex. solskydd. Om modulerna istället är fästa med stativ eller fästdon utanpå befintligt klimatskal välj alternativet ”monterat utanpå”. Ange om solcellsmodulerna är fast monterade eller monterade på stativ som följer solen. För fast montage ange azimut och lutning. För enaxlig solföljning ange lutning. Med azimut avses den vinkel i horisontalplanet i vilken anläggningen är riktad. Vinkeln mäts från söder och västerut, d.v.s. söder=0°, väster=90°, norr=180°, öster=270°. Med lutning avses den vinkel med vilken solcellsmodulerna lutar, 0°=horisontellt (ingen lutning), 90°=vertikalt (lodrätt).

Ett krav för att få statligt stöd för installation av solcellsanläggning är att produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid. Därför måste den el solcellsanläggningen producerar kunna registreras. För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens totala mängd producerad växelströmsel. Uppgifterna behövs för utvärdering och uppföljning av stödets effekter, samt av tekniken i sig. Rapportering av årlig elproduktion görs på separat blankett för uppföljning.

Fullmakt (om någon annan företräder sökanden).

Intyg från nätägaren, som styrker att anläggningen är uppförd och nätansluten samt från vilket datum.

Kopia på fakturor, eller motsvarande handlingar, som styrker de faktiska kostnader sökanden har haft. Av handlingarna ska tydligt framgå kostnader för projektering, material och arbete. Materialkostnaden ska dessutom vara tydligt uppdelad mellan solcellsmoduler och övrigt material.

Handling som styrker att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel.

Om ansökan omfattar projekteringskostnader ska en handling som styrker projektets påbörjande lämnas in tillsammans med begäran om utbetalning.

Om en förändring har skett beträffande fastighetsägare eller tomträttsinnehavare, ska en handling som styrker förändringen (t ex lagfartsbevis eller bevis om inskrivning) lämnas in tillsammans med begäran om utbetalning.


OBS! Om någon handling inte är på svenska måste en översättning till svenska bifogas.


Skall bli spännande att se hur länge det tar innan pengarna kommer.